Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden:

Deze algemene voorwaarden hebben betrekking op alle diensten die wij zelf of via onze partners online, per e-mail of per telefoon aanbieden. Door onze websites te bezoeken, de pagina’s te bekijken, er gebruik van te maken en de deals te verifiëren, erkent u en stemt u ermee in dat u deze algemene voorwaarden (inclusief de privacy statement) begrijpt, heeft gelezen en hiermee akkoord gaat.

Deze pagina’s, de inhoud en infrastructuur ervan, en de online service van de website(s) zijn eigendom van, worden beheerd en u aangeboden door ZinQ Media BV en/of via onze partner (zoals kenbaar gemaakt) en worden alleen aangeboden voor uw persoonlijk gebruik op onderstaande voorwaarden.

Via de website(s) bieden wij een online platform aan waarop alle tijdelijke promoties, waaronder maar niet beperkt tot besparingen, aanbiedingen, kortingen worden aangeboden en waarop bezoekers van de website worden gefaciliteerd om een overeenkomst te kunnen sluiten. Als u ingaat op een promotie gaat u een (contractueel bindende) relatie aan met de desbetreffende aanbieder bij wie u bestelt. Wij zullen vanaf en tot het moment dat u uw bestelling plaatst in sommige gevallen uitsluitend als tussenpersoon fungeren tussen u en de aanbieder. U verstrekt de gegevens van uw bestelling naar de aanbieder van uw keuze die uw bestelling per e-mail zal bevestigen voor en ten behoeve van de andere aanbieder en uzelf. De doeleinden waarvoor deze gegevens verder worden gebruikt kunt u nagaan in de privacy statement van de desbetreffende aanbieder.

De samenstelling van de informatie, zoals afgebeeld op uw beeldscherm, bij onze service is gebaseerd op informatie die de toeleveranciers aan ons beschikbaar stellen. Wij besteden uiteraard veel aandacht en zorgvuldigheid aan het aanbieden van onze diensten, maar wij zullen de informatie niet altijd kunnen verifiëren en kunnen transmissiefouten dan ook (inclusief kennelijke drukfouten) niet voor 100% uitsluiten. Aan de informatievoorziening, zoals afgebeeld op uw beeldscherm, kunnen daarom geen rechten worden ontleend. De informatie zoals afgebeeld op uw beeldscherm houdt geen stilzwijgende goedkeuring in van de kwaliteit, het serviceniveau van de klantenservice en de producten of andere diensten die u beschikbaar wordt gesteld voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik.

De uitvoering van de bestelling geschiedt uitsluitend voor en ten behoeve van de aanbieder van uw keuze. Wij kunnen aan de uitvoering van de overeenkomst tussen u en ons of de aanbieder geen garanties verlenen. Raadpleeg daarom de websites van de aanbieders van uw keuze om u te (laten) informeren over uw verdere rechten en verplichtingen, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden, in het bijzonder met betrekking tot de prijs, de kosten en voorwaarden voor het betalen, de bijdrage in de handelings- en verzendkosten en overige voorwaarden, zoals de (tijdelijke) beschikbaarheid van diensten en/of producten, zodat u weet wat wordt aangeboden en wat uw rechten en verplichtingen zijn indien u op het aanbod ingaat.

Overeenkomst

Indien de overeenkomst elektronisch wordt gesloten, wordt de tekst van deze voorwaarden langs elektronische weg aan u beschikbaar gesteld op zodanige wijze dat deze op een eenvoudige manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager en uitgeprint. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat de bestelling per e-mail is bevestigd en/of start met de uitvoering van de overeenkomst.

In de volgorde van ontvangst worden de door Zalinco en/of onze partner geaccepteerde bestellingen verstuurd naar de klant en uiterlijk binnen 30 (dertig) dagen uitgevoerd indien niet een kortere of langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt u hiervan uiterlijk één maand nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. U heeft in dat geval het recht om de bestelling zonder kosten te annuleren en krijgt het eventueel vooruitbetaalde bedrag terug.

Zalinco en/of onze partner kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of u aan haar betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst. Indien Zalinco en/of onze partner op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is Zalinco en/of onze partner gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

De in het aanbod van producten genoemde prijzen zijn in Euro’s (€), inclusief BTW, exclusief de bijdrage in de handelings- en verzendkosten.

Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten niet verhoogd, behoudens vooraf aangekondigde prijswijzigingen.

Herroepingsrecht

Bij de aankoop van producten heeft u de mogelijkheid om de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden c.q. de gekochte producten te ruilen gedurende 14 (veertien) kalenderdagen, ingaande op de dag na ontvangst van het product door of namens u.

Tijdens deze termijn bent u gehouden zorgvuldig om te gaan met het product en de verpakking. U zal het product slechts in die mate gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of u het product wenst te behouden. Indien u van uw herroepingsrecht gebruik maakt, zal u het product met alle geleverde toebehoren en, indien redelijkerwijze mogelijk, in de originele staat en verpakking aan Zalinco en/of onze partner retourneren, conform de door Zalinco en/of onze partner verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

Wanneer de bestelling bezorgd wordt, die bij Zalinco en/of onze partner is gekocht, dan gaan de 14 (veertien) kalenderdagen in op de datum van ontvangst van het product. Let op, in het geval een product al wordt gebruikt terwijl de 14 (veertien) kalenderdagen nog niet zijn verstreken en er wordt gebruik gemaakt van het herroepingsrecht, dan kunnen wij de verbruikskosten in rekening brengen, met in begrip van de handelings- en verzendkosten.

In het geval een product naar ons wordt geretourneerd komen de verzendkosten voor eigen rekening. Een pakket dient in elk geval onbeschadigd en compleet weer door ons worden ontvangen. Is dat niet het geval, dan kunnen wij daarvoor eventueel extra kosten in rekening brengen.

Het herroepingsrecht is niet van toepassing op de (ver)koop van producten die tot stand zijn gebracht overeenkomstig bijzondere specificaties, dat wil zeggen speciaal op maat gemaakt, of waarbij uitdrukkelijk wordt vermeld dat deze niet kunnen worden geretourneerd.

Levering, levertijden en adreswijziging

Als adres van levering geldt het adres dat u aan Zalinco en/of onze partner kenbaar heeft gemaakt. Bestellingen gedaan voor Zalinco en/of onze partner producten, gedaan op werkdagen voor 17:00 uur, worden zo spoedig mogelijk door Zalinco en/of onze partner verzonden. U dient de bestelling vooraf te betalen (bij gebruik van iDeal of voorafgaande machtiging) en als afleveradres een huisadres in Nederland opgeven. Onder bepaalde omstandigheden kan de levertijd maximaal twee weken duren. De klant wordt hier vooraf op geattendeerd. U bent verplicht om Zalinco en/of onze partner van iedere adreswijziging op de hoogte te stellen. Zolang Zalinco en/of onze partner geen verhuisbericht heeft ontvangen, wordt u geacht woonachtig te zijn op het laatst bij Zalinco en/of onze partner bekende adres. Aflevering wordt geacht te zijn gedaan op het moment dat Zalinco en/of onze partner u in het bezit van het gekochte product stelt. Na aflevering gaat het risico van beschadiging en/of vermissing van de producten over op u. In geval van overmacht is Zalinco en/of onze partner niet gehouden tot vergoeding van de daardoor u ontstane schade.

Betalingswijze

Zalinco en/of onze partner biedt de mogelijkheid om via internet te betalen. Tijdens het bestelproces kan u deze wijze van betaling via internet autoriseren of aangeven op andere wijze te willen betalen. Zalinco en/of onze partner treft passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt voor een veilige webomgeving.

Bijdrage in handelings- en verzendkosten

U betaalt per bestelling eenmalig een bijdrage in de handelings- en verzendkosten. De hoogte van de handelings- en verzendkosten is maximaal €8,95 voor een bestelling die u via de Zalinco en/of onze partner wenst af te handelen. Vragen over de uitvoering van de overeenkomst moeten tijdig, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij Zalinco en/of onze partner partner, nadat u de gebreken heeft geconstateerd.

Customer service

Bij Zalinco en/of bij onze partner ingediende vragen worden binnen een termijn van 3 (drie) dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst inhoudelijk behandeld en beantwoord. Als een vraag een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Zalinco en/of onze partner binnen de termijn van 3 (drie) dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de klant een meer uitvoerig antwoord kan verwachten. Voordat van het vragenrecht gebruik kan worden gemaakt, dient u op verzoek van Zalinco en/of onze partner aan te tonen, dat de overeenkomst waarop de vraag betrekking heeft met Zalinco en/of onze partner is gesloten tegen overlegging van de orderbevestiging van het gekochte product en/of de producten te bewaren.

Gegevens

Zalinco en/of onze partner legt klantgegevens vast voor de uitvoering van een overeenkomst en om te informeren over (nieuwe) producten en/of diensten van Zalinco en/of onze partner en zorgvuldig geselecteerde partners. Hierbij houdt Zalinco en/of onze partner rekening met individuele voorkeuren. Indien u geen prijs stelt op informatie van Zalinco en/of van onze partner of de toestemming voor het gebruik van uw e-mail adres wilt intrekken, dan kan u dit schriftelijk melden bij: ZinQMedia BV, Max Euwplein 24, 1017 MB Amsterdam of per e-mail aan [email protected] Zie voor meer informatie de privacystatement op www.zalinco.com.

Voorbehoud en wijzigingen

Zalinco en/of onze partner behoudt zich het recht voor een actie te beëindigen zonder opgaaf van redenen. Alle overeenkomsten, waarop deze voorwaarden van toepassing zijn verklaard, zijn onderworpen aan Nederlands recht. Wijzigingen in deze algemene voorwaarden zijn slechts van kracht nadat deze op daartoe geëigende wijze zijn gepubliceerd, met dien verstande, dat bij toepasselijke wijzigingen gedurende de looptijd van een aanbod de voor u meest gunstige bepaling zal gelden.

Disclaimer

Zalinco en/of onze partner kan geen garantie bieden voor defecten als gevolg van normale slijtage of door een ongeval of verkeerd gebruik van het product. Het product is geschikt verklaard voor normaal gebruik, zoals omschreven in de handleiding die u in voorkomend geval beschikbaar is gesteld bij de levering. Aangebrachte wijzigingen of aanpassingen aan dit product kunnen ertoe leiden dat uw recht om het product te bedienen kan komen te vervallen. Uit testen is gebleken dat de producten voldoen aan de vereisten voor normaal gebruik, indien gebruik wordt gemaakt van compatibele randapparatuur en afgeschermde kabels. De kans op storingen van dit product en andere elektronische apparatuur wordt daardoor ook beperkt. Het is verstandig om tijdens het opladen na ontvangst van dit product de voorwaarden door te nemen en per e-mail aan u zelf te versturen en/of ga naar www.zalinco.com voor een online exemplaar van de voorwaarden.

De online dienstverlening wordt verzorgd door ZinQ Media BV, een besloten vennootschap onder Nederlandse wetgeving, gevestigd aan Max Euweplein 24, 1017 MB Amsterdam. Het bedrijf is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 54535565. Ons btw-nummer is NL 8513.41.986B01.  

Amsterdam, 5 Juli, 2016

Voor eventuele vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen via [email protected].